Bibliotēkas lietošanas noteikumi

1. Bibliotēkas darba laiks ir no pl. 8.00 –16.00
2. Bibliotēkas lietotāji ir skolas skolēni, skolotāji un skolas tehniskie darbinieki, skolēnu vecāki.

3. Bibliotēkas lietotāju tiesības

  • ierobežojumiem brīvi izvēlēties interesējošo literatūru un izmantot bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu,
  • saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no bibliotēkas krājuma.
  • izmantot citus bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.

 

4. Bibliotēkas lietotāju pienākumi

  • iepazīties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
  • ievērot bibliotēkas lietošanas noteikumus, kā arī saudzīgi izturēties pret lietošanā nodoto iespieddarbu vai citu dokumentu, ko apliecina ar parakstu uz lasītāju formulāra.
  • atlīdzināt bibliotēkai radušos zaudējumus vai samaksāt kavējuma naudu, bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā apmērā un kārtībā, ja iespieddarbs vai cits lietošanā nodotais dokuments sabojāts vai nav atdots bibliotēkai.

 

5. Bibliotēkai radīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtība

  • iespieddarba vai cita no bibliotēkas ņemta dokumenta nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā tiek veikta iemaksa kasē. Ja grāmatas vērtība mazāka par 1 eiro , tad jāatmaksā 1 eiro.

 

6. Apkalpošanas kārtība

  • jaunākos periodiskās preses izdevumus (žurnālus, laikrakstus) neizsniedz līdzņemšanai līdz nākošā izdevuma iznākšanai

 

7. Iespieddarbu lietošanas kārtība

  • bibliotēkas lasītājam saņemtos iespieddarbus pēc to izlasīšanas jānodod bibliotēkā 10 dienu laikā. Izņēmuma gadījumā iespējams termiņu pagarināt, vienojoties ar bibliotekāru.
  • mācību grāmatas un metodiskos materiālus skolotājiem izsniedz uz vienu mācību gadu.