Skolas nolikums

SKOLAS NOLIKUMS

 

Vispārīgie noteikumi
 1. Madonas pilsētas 1.vidusskola (turpmāk tekstā – Vidusskola) ir Madonas novada pašvaldības domes (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta mācību iestāde, kura, ar tai norobežoto Dibinātāja īpašuma daļu, īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.
 2. Vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Madonas pilsētas 1.vidusskolas Nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums).
 3. Mācību un audzināšanas darbā Vidusskola strādā ciešā sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību un citām ieinteresētajām organizācijām un iestādēm.
 4. Vidusskola lieto zīmogu ar Madonas pilsētas ģerboņa attēlu. Uz Vidusskolas izdotajiem dokumentiem, kas apliecina izglītības iegūšanu, lieto zīmogu ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”.
 5. Vidusskolai ir sava simbolika – himna, karogs, logo.
 6. Vidusskolai ir tiesības slēgt vienošanos ar ārzemju mācību iestādēm un speciālistiem, apmaiņai ar pedagogiem un izglītojamiem, kopēju projektu un pasākumu organizēšanai, kā arī iestāties starptautiskajās organizācijās saskaņā ar esošo likumdošanu. Minēto pasākumu finansēšana notiek Vidusskolas budžeta ietvaros, saskaņojot ar Dibinātāju.
 7. Vidusskolas faktiskā adrese: Valdemāra bulvāris 6, Madona, LV – 4801, Latvija.
 8. Vidusskolā ir struktūrvienības – Vidusskolas padome, pedagoģiskā padome, metodiskā padome, skolēnu dome, informācijas un metodiskais centrs, bibliotēka, arhīvs. To darbību, tiesības un pienākumus nosaka struktūrvienību reglamenti.


 

Darbības mērķis, pamatvirzieni un uzdevumi
 1. Vidusskola īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus.
 2. Vidusskola izvēlas izglītošanas darba metodes un formas.
 3. Vidusskola nodrošina iespēju kvalitatīvi apgūt vispārējo pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību.
 4. Vidusskola sadarbojas ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu un veicinātu pozitīvu izglītojošo darbu, kvalitatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu sasniegšanā.
 5. Vidusskolā izglītojamiem iespējams iegūt zināšanas, prasmes, iemaņas, sevis izteikšanas formas, kuras sekmē katra izglītojamā vispusīgu attīstību, saglabājot personas individualitāti.
 6. Vidusskola sagatavo izglītojamos reālai dzīves uztverei, sevis apzināšanai demokrātiskā sabiedrībā, spējai atbildēt par savu rīcību.
 7. Vidusskola racionāli izmanto izglītībai iedalītos finanšu resursus.
 8. Vidusskola īsteno interešu izglītības programmas.
 9. Vidusskola integrē vides izglītības kursu.


 

Īstenojamās izglītības programmas
 1. Vidusskola īsteno:
 2. pamatizglītības programmu (kods 21011111),
 3. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011),
 4. vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programmu tūrisma menedžments (kods 31014011),
 5. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu (kods 31012011),
 6. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē.
 7. Izglītojamo audzināšanu īsteno pēc audzināšanas darba programmas, ko apstiprina Vidusskolas direktors (turpmāk tekstā – Direktors).
 8. Pedagogi tiesīgi izmantot pašu izstrādātās mācību priekšmetu programmas. Tās izvērtē Vidusskolas metodiskās komisijas un apstiprina Direktors.
 9. Atbilstoši Izglītības likumam, Vidusskolā izglītību iegūst valsts valodā.
 10. Vidusskola var īstenot interešu izglītības programmas.


 

Izglītības procesa organizācija
 1. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību priekšmetu stunda. Mācību priekšmetu stundu sadalījumu nedēļas dienās atspoguļo Direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts. Ar Direktora apstiprināto mācību priekšmetu stundu sarakstu izglītojamie un pedagogi tiek iepazīstināti pirms katra semestra sākuma.
 2. Izglītojamo mācību slodzes nedēļā, mācību priekšmeta stundas ilgumu, mācību procesa norisi Vidusskolā nosaka Vispārējās izglītības likums, Nolikums, Vidusskolas „Mācību procesa organizēšanas kārtība” un citi Vidusskolas iekšējo kārtību regulējošie dokumenti.
 3. Mācību priekšmetu stundu saraksts:
 4. ietver pamatizglītības un vidējās izglītības mācību priekšmetus un mācību priekšmetu stundu plānā nosauktos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu (klases stundu),
 5. ir pastāvīgs visu semestri, izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktora vietnieks izglītības jomā,
 6. neietver fakultatīvās nodarbības, kas tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu.
 7. Izglītojamo papildizglītošanu (nodarbības ārpus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas) veic pēc mācību priekšmetu stundām, ja ir izglītojamo vecāku (aizbildņa) vai izglītojamo rakstisks iesniegums.
 8. Mācību nedēļas garumu un mācību priekšmetu stundas ilgumu nosaka Direktors, saskaņojot ar Vidusskolas padomi un Dibinātāju. Mācību nedēļas garums ir piecas darba dienas. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.
 9. Izglītojamo uzvedību, kārtību un drošību ārpusklases, ārpusskolas, sporta, kultūras, masu un citos pasākumos reglamentē ar Direktora rīkojumu apstiprinātas instrukcijas. Ar tām izglītojamie tiek iepazīstināti pret parakstu 2x gadā un pirms katra pasākuma.
 10. Izglītojamo mācību sasniegumus vērtē Ministru kabineta noteiktā kārtībā. Katra semestra beigās izglītojamie saņem attiecīga parauga liecības.
 11. Dokumenta par vidējās izglītības apguvi izsniegšanas kārtību nosaka „Vispārējās izglītības likums”. Pārcelšanu uz nākamo klasi, otrgadību un pēcpārbaudījumu norisi regulē Ministru kabineta noteikumi.
 12. Pedagogiem ir tiesības izstrādāt mācību priekšmetu programmas atbilstoši mācību priekšmeta standartam un Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam mācību priekšmetu programmas paraugam. Izstrādātās mācību priekšmetu programmas izvērtē Vidusskolas mācību priekšmetu metodiskās komisijas, metodiskā padome un apstiprina Direktors.
 13. Metodiskās padomes un mācību priekšmetu metodisko komisiju darbību, tiesības un pienākumus regulē “Metodiskās padomes darbības kārtība” un „Metodisko komisiju darbības kārtība”. Vidusskolas metodisko komisiju un padomes darbu organizē un vada direktora vietnieks izglītības jomā.
 14. Metodiskās komisijas:
  • izvērtē pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu programmas un ierosina tās apstiprināt,
  • apspriež pedagogu izstrādātos tematiskos plānus un saskaņo ar katrai klasei veicamo pārbaudes darbu – domrakstu, tematisko kontroldarbu, ieskaišu, referātu, zinātnisko darbu u.c. grafiku semestrim. Izglītojamo mājas mācību darba apjomu un ilgumu regulē Vidusskolas „Mājas darbu kārtība sākumskolā” un „Mājas darbu kārtība pamatskolā”,
  • nodrošina starppriekšmetu saikni starp atsevišķiem mācību priekšmetiem un tēmām,
  • analizē izglītojamo mācību darba un pedagogu darba rezultātus,
  • risina jautājumus, kas ir saistīti ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, Vidusskolas informatīvo darbību,
  • organizē olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņu, savstarpēju mācību priekšmetu stundu vērošanu, analizē to rezultātus u.tml.

 

Izglītojamo pienākumi
 1. paredzēto laiku pilnībā izmantot mācībām, sistemātiski gatavojoties nodarbībām, lai iegūtu pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību,
 2. uzņemties personisku atbildību par savām mācībām un uzvedību Vidusskolā, ievērot citu izglītojamo tiesības un pienākumus un apzināti netraucēt mācību priekšmetu stundu,
 3. ievērot Nolikumu un citus mācību procesu, iekšējo kārtību un drošību regulējošos dokumentus – rīkojumus, instrukcijas, grafikus,
 4. darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām. Izglītojamo pārkāpumu izskatīšanas un sodu piemērošanas kārtību nosaka „Iekšējās kārtības noteikumi” un „Pārkāpumu izskatīšanas komisijas darba kārtība”,
 5. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem un citiem izglītojamajiem,
 6. ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, baznīcu, kā arī rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem,
 7. censties izprast, iepazīt un savā darbībā ievērot demokrātisma, parlamentārisma un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipus,
 8. rūpēties par Vidusskolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas,
 9. rūpēties par Vidusskolas estētiskās vides un inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību,
 10. saudzēt dabu un apkārtējo vidi,
 11. pārstāvēt Vidusskolu dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm.

 

Izglītojamo tiesības
 1. iegūt valsts un Pašvaldības apmaksātu pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību,
 2. izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka un valsts godu un cieņu,
 3. ierosināt izveidot Vidusskolas pašpārvaldi un piedalīties tās darbībā atbilstoši Nolikumam,
 4. darboties organizācijās un apvienotās interešu grupās, ievēlēšanas gadījumā darboties reģionālās skolēnu domēs, Latvijas skolēnu parlamentā un Latvijas skolēnu padomē,
 5. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības vērtējumu. Uzvedība ir izglītojamo attieksme pret mācību procesu, kārtību un drošību Vidusskolā, iekšējās kārtības noteikumiem. Uzvedības vērtējums tiek ierakstīts liecībā reizi semestrī. Izglītojamo uzvedības vērtēšanas kritērijus nosaka „Izglītojamo uzvedības vērtēšanas kārtība”,
 6. saņemt valsts un Pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības un stomatoloģisko aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību,
 7. saņemt pedagogu konsultācijas (palīdzību) mācību vielas apguvē.
 8. Izglītojamiem, kas neievēro Nolikumā un citos iekšējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un kārtību, var izteikt piezīmi, rājienu, par to informējot vecākus.

 

Vidusskolas vadība
 1. Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs likumdošanā noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
 2. Direktors vada Vidusskolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu. Direktora atbildība noteikta „Vispārējās izglītības likumā”.
Direktora pienākumi
 1. vadīt Vidusskolas darbu kopumā,
 2. pieņemt darbā pedagogus,
 3. noteikt katra darbinieka pienākumus un tiesības,
 4. pieņemt un atbrīvot no darba Vidusskolas saimnieciskos darbiniekus atbilstoši Dibinātāja apstiprinātam štatu sarakstam un noteiktām algu likmēm,
 5. nodrošināt Vidusskolas padomes izveidi un atbalstīt Skolēnu domes veidošanos un darbību. Svarīgos jautājumos konsultēties ar Vidusskolas padomi un Skolēnu domi, uzklausīt viedokļus un ņemt vērā ieteikumus,
 6. būt līdzatbildīgam par izglītojamo veselību un dzīvību saudzējošas vides nodrošināšanu Vidusskolā un tās organizētajos pasākumos,
 7. nodrošināt Vidusskolas un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā,
 8. izpildīt citus šajā Nolikumā un citos Vidusskolas darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
Direktora tiesības
 1. iesniegt priekšlikumus Dibinātājam par Vidusskolas darbinieku štata vienību skaita nepieciešamību un algas apmēra noteikšanu un grozīšanu,
 2. deleģēt Vidusskolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu,
 3. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par Vidusskolas intelektuālo, finansu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu,
 4. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Nolikumā paredzētajos darbības virzienos.
Direktora vietnieku pamatpienākumi
 1. nodrošināt kvalitatīvu izglītošanas procesa organizāciju un norisi Vidusskolā, veikt mācību procesa un audzināšanas darba rezultātu analīzi un iesniegt priekšlikumus to paaugstināšanai un efektivitātei,
 2. katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafika apstiprināšana semestrim,
 3. metodiskā darba un metodisko komisiju organizatoriskā darba vadība Vidusskolā,
 4. Vidusskolas audzināšanas darba koordinācija saskaņā ar Vidusskolas izstrādāto audzināšanas darba programmu, sekot tā izpildei, koordinēt to un veikt audzināšanas darba rezultātu kvalificētu analīzi,
 5. Vidusskolas tradīciju kopšana un saglabāšana,
 6. sociāli tiesiskās un pedagoģiskās palīdzības organizācija izglītojamajiem.

 

Pedagogi. Pedagogu vispārīgie pienākumi un tiesības
 1. Vidusskolā strādā pedagogi ar augstāko izglītību. Pedagogus pieņem darbā konkursa kārtībā.
 2. Vidusskolas pedagogiem ir tiesības saņemt kvalitātes piemaksu pie darba algas līdz 7 procentiem, kā to nosaka „Pedagogu darba kvalitātes stimulēšanas (no 7% fonda) kārtība”.
Pedagogu vispārīgie pienākumi
 1. radoši un atbildīgi piedalīties attiecīgo izglītības programmu īstenošanā,
 2. izglītošanas darbu savienot ar audzināšanas darbu, audzināt krietnus, godprātīgus cilvēkus – Latvijas patriotus,
 3. patstāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību,
 4. nodrošināt izglītojamiem iespējas īstenot savas tiesības Vidusskolā,
 5. sadarboties ar izglītojamo ģimenēm. Informēt vecākus (aizbildņus) katru mēnesi par aktuāliem Vidusskolas darbības, mācību procesa, ārpusskolas darba aktuāliem jautājumiem, kā to nosaka “Informācijas nodošana skolēniem un vecākiem kārtība”,
 6. izvēlēties vai izstrādāt mācību priekšmetu programmas saskaņā ar mācību priekšmetu standartu un mācību priekšmetu programmu paraugiem, kurus izstrādājusi IZM, mācību gada sākumā izstrādāt tematiskos plānus to realizēšanai,
 7. atbildēt par izglītojamo veselību un dzīvību mācību priekšmetu stundās un pedagogu vadītajos un organizētajos pasākumos,
 8. veidot pozitīvu sadarbības vidi,
 9. ievērot izglītojamo individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas,
 10. motivēt izglītojamos mācīties un ticēt savām spējām,
 11. veicināt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu izglītojamiem, kuriem ir grūtības,
 12. ievērot bērnu tiesības, nekavējoties ziņot par bērna tiesību pārkāpumiem Vidusskolas administrācijai vai citai kompetentai iestādei,
 13. atbildēt par savu darbu, tā metodēm un rezultātiem,
 14. ievērot Vidusskolas „Iekšējās kārtības noteikumus”, Koplīgumu starp Vidusskolas administrāciju un arodkomiteju, līgumu starp darba devēju un darba ņēmēju un pārējās Vidusskolas darbības iekšējo kārtību regulējošās normas,
 15. sniegt informāciju Vidusskolas vadībai, kā to nosaka “Informācijas nodošana skolas vadībai kārtība”.
Pedagogu tiesības
 1. izteikt priekšlikumus Vidusskolas attīstībai, darba kārtības nodrošināšanai u.c.,
 2. tikt ievēlētam un darboties Vidusskolas padomē,
 3. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu,
 4. pamatojoties uz līgumu par mācību līdzekļu izstrādāšanu, saņemt līdz trīs mēnešiem ilgu apmaksātu radošā darba atvaļinājumu,
 5. saglabājot pamatalgu, 30 kalendārās dienas trīs gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei, ja tas nepieciešams Vidusskolas interesēm un to atļauj finanšu līdzekļi,
 6. saņemt pedagoga darbam nepieciešamo līdzekļu un materiālu nodrošinājumu.

 

Vidusskolas padome, pašpārvalde
 1. Sabiedrības, pašpārvaldes un vecāku sadarbības nodrošināšanai izveido Vidusskolas padomi. Tās darbību nosaka „Vidusskolas padomes reglaments” un tās sastāvā darbojas:
  • Direktors,
  • 2 pedagogu pārstāvji,
  • 1 pašvaldības pārstāvis,
  • 8 izglītojamo vecāku (aizbildņu) pārstāvji,
  • 3 izglītojamo pārstāvji.
 2. Padomes priekšsēdētāju ievēl no izglītojamo vecāku (aizbildņu) pārstāvju vidus.
 3. Vidusskolas padome:
  • izstrādā priekšlikumus Vidusskolas attīstības plānam,
  • risina Vidusskolas sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus,
  • rīkojas ar iespējamiem ziedojumiem, lemj par ziedojumu izlietošanu un sniedz par to pārskatu vecāku pilnsapulcei.
 4. Dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu risināšanai izveidota pedagoģisko padome. Pedagoģisko padomi vada Direktors, tās sastāvā ir visi Vidusskolā strādājošie pedagogi un medicīnas darbinieks. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, padomi sasauc ne retāk kā reizi semestrī, tās norisi protokolē. Tās darbību nosaka „Pedagoģiskās padomes reglaments”.
 5. Skolēnu dome ir sabiedriska izglītojamo institūcija. To ar Direktora atbalstu veido izglītojamie pēc savas iniciatīvas. Skolēnu domes darbību nosaka „Skolēnu domes reglaments”, un tai ir tiesības:
  • noteikt domes struktūru un sastāvu,
  • iesniegt priekšlikumus Vidusskolas administrācijai, pedagoģiskajai padomei mācību un ārpusstundu darba uzlabošanai,
  • izvirzīt pārstāvjus attiecīgās reģionālajās skolēnu domēs.

 

Vidusskolas darba un iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
 1. Vidusskola saskaņā ar Nolikumu patstāvīgi izstrādā Vidusskolas darba un iekšējās kārtības noteikumus un citus tās darbību reglamentējošos dokumentus kā to nosaka “Regulējošo dokumentu izstrādes un pieņemšanas kārtība”.
 2. Vidusskolas darba un iekšējās kārtības noteikumus un citus tās darbību reglamentējošus dokumentus apstiprina Direktors.

 

Vidusskolas saimnieciskā darbība
 1. Direktors atbilstoši likumdošanai ir tiesības slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu Vidusskolā nepieciešamo darbu un pakalpojumu veikšanu.
 2. Vidusskola sniedz ēdināšanas, ārpusstundu darba, primārās medicīnas aprūpes vai citus pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu un ir noteikts Nolikumā.

 

Vidusskolas finansējuma avoti un kārtība
 1. Vidusskolas grāmatvedības uzskaiti veic Madonas novada pašvaldība.
 2. Direktors ir atbildīgs par to, lai vecāku ziedojumi būtu brīvprātīgi.
 3. Saskaņā ar Dibinātāja lēmumiem, papildu finansu līdzekļus izmanto materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai, Vidusskolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, aprīkojuma iegādei, pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai, audzināšanas pasākumu organizēšanai un citiem pasākumiem. Par papildu līdzekļu izmantošanu lemj Vidusskolas padome.
 4. Papildu izmaksas, kas saistītas ar starptautisku maksas programmu īstenošanu Vidusskolā, sedz izglītojamo vecāki, ar kuriem ir noslēgti līgumi izglītojamiem uzsākot mācības šādā programmā.
Vidusskolas finansējuma avoti
 1. valsts budžets,
 2. pašvaldības budžets,
 3. papildus finanšu līdzekļi, kurus izglītības iestāde var saņemt:
  • no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā,
  • sniedzot maksas pakalpojumus, kurus apstiprina Dibinātājs,
  • veicot pieaugušo apmācību un izglītošanu, projektu realizēšanu, slēdzot par to līgumu ar juridiskām un fiziskām personām,
  • piesaistot ES un starptautisko programmu fondu līdzekļus.


 

Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
 1. Vidusskolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

 

Nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība
 1. Grozījumus Nolikumā veic pamatojoties uz Vidusskolas padomes, pedagoģiskās padomes vai Dibinātāja priekšlikumiem. Grozījumus Nolikumā apstiprina Dibinātājs.

 

Vidusskolas darbības tiesiskuma nodrošināšana
 1. Vidusskolas tiesiskumu nodrošina Direktors.
 2. Direktors pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto Vidusskolas darbinieku faktisko rīcību.
 3. Direktora izdotos iekšējos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt Dibinātājam.

 

Citi noteikumi
 1. Vidusskolas bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu nosaka „Bibliotēkas reglaments”.
 2. Vidusskolā noteiktā veidā un saskaņā ar pastāvošo likumdošanu kārto lietvedību (Vidusskolas dokumentācija) un Vidusskolas arhīvu.
 3. Veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām Vidusskola nodrošina darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošanu atbilstoši likumam “Par darba aizsardzību”.
 4. Vidusskola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājusi Labklājības ministrija.
 5. Ugunsdrošību Vidusskolā ievēro atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību” un Ministru kabineta noteikumiem “Ugunsdrošības noteikumi”.
 6. Vidusskola izveido un uztur datorizētu datu bāzi, Vidusskolas mājaslapu.
 7. Uzsākot mācības Vidusskolā, izglītojamais un viņa vecāki (aizbildnis) no vienas puses un Vidusskolas administrācija no otras puses slēdz abpusēju līgumu par tiesībām un pienākumiem.
 8. Vidusskola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS).