Skolas padome

Skolas padomes galvenais uzdevums ir skolas darbības virzienu izstrādāšana, priekšlikumu izvirzīšana izglītības attīstības plānam, finansiālo, materiālo un cilvēkresursu nodrošināšana, to īstenošana.

Skolas padome izskata priekšlikumus par iestādes darba režīmu, mācību nedēļas un nodarbību ilgumu, audzēkņu formas tērpiem, iekšējās kārtības noteikumiem, mācību procesa organizāciju, ārpusskolas aktivitātēm, audzināšanas darba virzieniem, materiālās bāzes attīstību u.c. ar skolas darbību saistītus jautājumus, kā arī akceptē skolas budžeta līdzekļu racionālu izlietojumu, veido skolas sabiedrisko fondu, izmantojot dažādus finansēšanas avotus.

Padome arī izstrādā priekšlikumus vietējai pašvaldībai par skolas darbības nepieciešamajiem nosacījumiem – budžeta apjoma palielināšanu, mācību materiālās bāzes attīstību un renovācijas darbu plānošanu ēkās un telpās, darbinieku štata noteikšanu, nepieciešamo finansējumu nodarbībām, pasākumiem, vasaras nometnēm utt.

Pastāvošās likumdošanas ietvaros tā pieņem nepieciešamos lēmumus, lai pasargātu pedagoģiskos darbiniekus un skolas administrāciju no nepamatotas iejaukšanās viņu profesionālajā un dienesta darbībā. Izskauž jebkādus pret skolas kolektīvu vērstus administratīva diktāta un patstāvības ierobežošanas mēģinājumus.

Skolas padomē darbojas skolēnu, skolotāju un vecāku pārstāvji no katras klašu grupas, vietējās pašvaldības un sabiedrisko organizāciju pārstāvji un skolas direktors.

Padomei nav tiesību mainīt direktora lēmumu, tā strādā ciešā kontaktā ar administrāciju, politiskām organizācijām, sabiedriskām organizācijām un grupām.

Skolas konferencē notika skolas padomes ievēlēšana. Informācija tiek apkopota un atjaunināta.

No 2021. gada Skolas padomes priekšsēdētāja Elīna Krupko.

Kontakti: skolasdome@gmail.com

Skolas padome iesaka vecākiem noderīgu informāciju:

https://www.ikvd.gov.lv/lv/vecakiem

https://pusaudzucentrs.lv/

https://www.lm.gov.lv/lv/vestules-vecakiem?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.bti.gov.lv/lv/vecakiem

https://bernistaba.lsm.lv/vecakiem

https://www.youtube.com/@luopenminded405

https://www.youtube.com/watch?v=8uheGdQvJKY  (Kā izaudzināt laimīgu pusaudzi: pētījumos pierādītas metodes | Nils Sakss Konstantinovs)

 

Atbildes-uz-jautajumiem-05_2024_par-skolas-formam_Skolas-Padome