Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

main-pic

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.2.2/16/I/001

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

       Madonas novada pašvaldība, 2018.gada 17.augustā noslēdzot sadarbības līgumu Nr.MNP/2.4.9./18/274, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā.

 

Projekta nosaukums

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta numurs

projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001

Projekta īstenošanas laiks

2018.gada augusts – 2019.gada augusts

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības satura centrs

Projekta sadarbības partneris

Madonas novada pašvaldība

Projekta mērķis

          Nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa

Valsts izglītības satura centrs, pedagogi, izglītojamie

Aktivitātes

1.  Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);

2.  Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Projektā sniegtais atbalsts

    Skolās tiek veidota atbalsta sistēma, pedagogi veic individuālu darbu ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Ārpusstundu pasākumi tiek veidoti ar mērķi dot iespēju skolēniem darboties tādās jomās, kādas šobrīd nenodrošina novadā pieejamā interešu izglītība, īpašu izmanību pievēršot STEM un vides jomai

Projektā iesaistītās novada skolas

  • Madonas pilsētas vidusskola
  • Madonas Valsts ģimnāzija
  • Bērzaunes pamatskola
  • Praulienas pamatskola

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 30.08.2016. noteikumi Nr.589 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi”

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 32 005 188 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 27 204 409 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 4 800 779 euro.

Madonas novada pašvaldībai pieejamais finansējums – 75 957,13 euro

Kontaktinformācija novadā

Gundega Puķīte

Tālrunis 64860570

E-pasts gundega.pukite@madona.lv

Kontaktinformācija Valsts izglītības satura centrā

Liene Voroņenko

Tālr: 67350815

E-pasts: liene.voronenko@832.visc.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml