“PuMPuRS”

main-pic

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

         Madonas novada pašvaldība, 2017.gada 26.septembrī noslēdzot sadarbības līgumu Nr.P6-13/5, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

 

Projekta īstenotājs

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta sadarbības partneris

 •  Latvijas pašvaldības;
 •  Valsts profesionālās izglītības iestādes

Projekta mērķis

      Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa

5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

 •  Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
 • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
 •  naktsmītnēm;
 • ēdināšanu;
 • individuālās lietošanas priekšmetiem;
 • speciālo transportu.

Projektā iesaistītās novada skolas

 • Madonas pilsētas vidusskola (no 01.11.2017.);
 • Madonas Vakara un neklātienes vidusskola (no 01.11.2017. līdz 31.05.2018.);
 • Kalsnavas pamatskola (no 01.11.2017.);
 • Lazdonas pamatskola (no 01.12.2017.);
 • Degumnieku pamatskola (no 01.11.2017.)
 • Bērzaunes pamatskola (no 01.09.2018.);
 • Vestienas pamatskola (no 01.09.2018.).

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

       Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija novadā

Gundega Puķīte

Tālrunis 64860570

E-pasts gundega.pukite@madona.lv

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālrunis 28684847

E-pasts pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/